Sol Marina Palace

Политика за личните данни

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас! Ние оценяваме оказаното ни доверие да посетите и използвате www.marinapalacebg.com за Вашата онлайн резервация.

Информация за нас:

„ПС ГРУП“ АД, с ЕИК: 102138691, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Лайош Кошут“ № 9а, ет. 5, ап. 10, е администратор и обработващ лични данни.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Препоръчваме Ви да отделите време да прочетете настоящия документ!

 

Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“:

„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността – като например: име, идентификационен номер, пощенски адрес, телефонен номер, електронен адрес (email), онлайн идентификатор/IP адрес, изображения от видеозаписи и др. Тези признаци може да са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице.

Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Какви категории лични данни се събират:

Личната информация може да включва най-малко някои от следните:

 • Контактна информация (име, електронен адрес, телефон и адрес, имената на гостите, пътуващи с Вас и какви предпочитания за престоя си имате);
 • Доказателство за самоличност при настаняване (име, ЕГН, дата на раждане на чужденец, номер, дата на валидност и къде е издаден документа за самоличност, националност);
 • Финансова информация и информация за разплащане/фактуриране;
 • Записи от видео камери с цел осигуряване на нашата и Вашата сигурност.

 

За какви цели се обработват Вашите лични данни:

Ние използваме Вашата лична информация за резервация и потвърждение на резервация в хотел „Сол Марина Палас“ – гр. Несебър.

Когато правите резервация чрез сайта www.marinapalacebg.com, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн резервационна форма, която съдържа: име, адрес, електронна поща, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на резервацията (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на резервацията).

Деца

Услугите на www.marinapalacebg.com не са насочени към деца под 14 години. Използването на нашите услуги е позволено само с изричното съгласие на родител или настойник. Когато получаваме информация от дете под 14 години, ние си запазваме правото да я изтрием.

Ние не носим отговорност за информация предоставена от дете под 14 год. и не бихме могли да ограничим използването на нашия уеб сайт от лица под 14 год.

 

Съгласие и използване на данни за посочените цели:

Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси, телефони и др.), разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел: установяване на контакт и резервация. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.

Кога разкриваме лична информация:

Вашата лична информация без Ваше изрично съгласие няма да бъде предоставена на други лица, освен ако даден закон, наредба, заповед за обиск, призовка или съдебно разпореждане законно изисква и ни разрешава да го направим.

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на трети държави или международни организации.

Как защитаваме вашите лични данни

Ние полагаме всички технически и организационни усилия, за да гарантираме и да защитим предоставените от Вас личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Достъпът до личната Ви информация е ограничен до избрани служители или представители.

Вашите лични данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно, съотносими с целите, за които са ни предоставени.

Запазване и съхранение на лична информация

Ние пазим Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълни целта, за която я събираме, съобразено с Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и приложимите национални законодателни актове.

След постигане на целта, за която са предоставени и събрани, Вашите данните ще бъдат унищожени в законоустановените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения.

Унищожаване

Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски съхраняваме в следните срокове:

 • ведомости за заплати – 50 години;
 • счетоводни регистри и финансови отчети – 10 години;
 • документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
 • всички останали носители – 5 години, доколкото по закон не е предвиден по-кратък срок;
 • записи от видеонаблюдение – 14 дни.

След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.

След приключване на срока за съхранение данните се унищожават възможно най-бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител – чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите и системите на дружеството.

Условия за използване на бисквитки

Ние използваме „бисквитки“ (“cookies”), за да направим посещението Ви на нашия уебсайт по-приятно и за да можем да осигурим използването на определени функционалности на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се запаметяват на крайното устройство, от което посещавате сайта ни. Някои „бисквитки“ – „сесийни бисквитки“, се изтриват като затворите браузъра си. Други „бисквитки“ остават на крайното ви устройство и позволяват на нас или на партньорски компании да разпознават вашия браузър при следващо посещение („постоянни бисквитки“). Можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на „бисквитките“ и да решите индивидуално да ги приемете или да изключите приемането на „бисквитки“ за конкретни случаи или като цяло. Допълнителна информация можете да намерите в помощната секция на Вашия Интернет браузър. Отхвърлянето на „бисквитки“ може да ограничи функционалността на нашия уебсайт. Разграничаваме системните „бисквитки“ и промоционалните „бисквитки“. Системните „бисквитки“ са необходими за правилното функциониране на нашия уебсайт. Отхвърлянето на тези „бисквитки“ ще промени потребителското Ви преживяване при сърфиране в уебсайта ни и определени услуги на нашия уебсайт няма да могат да бъдат използвани. Промоционалните „бисквитки“ се запаметяват със зареждането на сайта и ни помагат да анализираме обобщени данни за нашите посетители – например: как стигат до нашия сайт, колко време прекарват на него, за пръв път ли ни посещават, как разглеждате съдържанието на сайта ни, както и да правим извода за успешността на нашите маркетингови кампании.

Facebook Pixel

Използваме Facebook Pixel, услуга на Facebook. Тази услуга използва „бисквитки“, съхранявани на вашето устройство, които позволяват насочване на реклама през рекламната платформа Facebook към потребителите, както и към потребители на Facebook партньорски компании, например Instagram, които вече са посетили нашия уебсайт през последните 180 дни. Тази услуга предоставя още възможности за създаване на обобщени анонимни аудитории от посетители, базирани на разгледаното съдържание на сайта, както и проследяване на успеха на рекламни кампании, реализирани чрез рекламната платформа на Facebook.

Повече информация можете да намерите в Декларацията за поверителност на Facebook тук: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ако не желаете да участвате в процеса на проследяване, можете да отхвърлите настройката на „бисквитката“, необходима за това, като използвате настройките на браузъра си и генерално да деактивирате автоматичното запазване на „бисквитки“.

 

Google Analytics

Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google LLC. Информацията, генерирана от „бисквитките“ за употребата ви на този сайт, обикновено се изпраща към сървъри на Google в САЩ и се съхранява там. Google предварително съкращава вашите IP адреси в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други държави-страни по Споразумението на Европейската икономическа общност. От името на оператора на този сайт, Google използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за съставяне на отчети за дейността на уебсайт и за предоставяне на други услуги, свързани с уебсайта и Интернет потреблението, към на оператора на уебсайта. IP адресът, изпратен чрез браузърът ви в контекста на Google Analytics, не се свързва с други данни, с които Google разполага. Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете подходящите настройки в браузъра ви. Също така можете да предотвратите събирането на данни от Google чрез „бисквитки“ и свързването им с ползването на сайта (включително IP адрес), както и обработването им от Google, чрез сваляне и инсталиране на разширение (plug-in) за вашия браузър от тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Връзки към социални медии

Нашият уебсайт съдържа и линкове към Facebook и Instagram. В този случай прехвърлянето на данни към споменатите социални медийни оператори става, само когато е натиснат съответният бутон на иконата илюстрираща връзката. Ако кликнете върху такъв бутон, се отваря страницата на съответната социална мрежа. Там можете да публикувате информация за нашите услуги съгласно правилата на социалния медиен оператор. Можете да използвате официалните ни профили за контакт и в различните социални мрежи, както и други официални публични профили на компанията.

Личните данни, които Вие изпращате чрез лично съобщение, ще бъдат обработени само за целите на отговора на запитването Ви. Не носим отговорност за информацията и личните данни, които споделяте доброволно на нашите официални профили, без изрично да са поискани от Вас.

 

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни:

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани.

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно.

Вашето доверие е важно за нас! Затова ще отговорим на всички Ваши запитвания относно обработката на личните Ви данни. Ако имате въпроси, на които не сте получили отговор от настоящия документ или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, свържете се по всяко време с нашия екип на следния електронен адрес: marinapalace@pirgos.com или на телефон: + 359 554 20600.

Актуалност и промени на политиката:

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни.

Настоящата политика е утвърдена от изпълнителния директор на „ПС ГРУП“ АД и влиза в сила от 25.05.2018 година.

ЕКСКЛУЗИВНА ОФЕРТА

РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ ДО 31.05.2024г. 
с -30% НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ОЛ ИНКЛУЗИВНО НАСТАНЯВАНЕ!
ИЗПОЛЗВАЙ ПРОМОКОД EARLYSOL !

ОТСТЪПКА
Call Now Button